Historie

Na po?tku byla mylenka. Jednoduch a znamenit. Lhnouc se vhlav? prv? za?najc saxofonistky Radky. Chci hrt. Mm-li u toho vydret, pot?ebuji kapelu. Kter kapela m? nech hrt, kdy nic neumm? No jedin? ta, kterou zalom! A jak si usmyslela, tak se stalo. A p?ily dal mylenky. >>J takhle sehnat jet? n?jak pozounisty!<< >>To je dobr, poj?me se schzet kad ?tvrtek! >>Nevte kudy se do toho fouk?<< >>A kdo ?kal, e bych vBig Bandu nemohl hrt na mandolnu?<< >>Koukejte se vichni jak dob?e hraju!

Takovou spoustu nesourodosti nebylo jednoduch udret pohromad?, nat?st ale p?ichz prvn dirigent >>Jet? tak p?emluvit toho vlasatho kluka, aby nm to mval!<< a rod se nzev kapely >>Co si nalepit noty vejka?kama na ze?, a? nm to nelt?<<

Kdy toti mte noty nalepen na st?n?, tak hrajete pochopiteln? zdy nap?ed, take BackSide Bigband a ten vlasat jazzov nadenec, bez kterho by nebylo v?bec nic, tak to byl Radim Ln?ni?ka. Snm p?ily prvn sprvn? zahran synkopy a po roce i prvn koncerty, slavn skladby jako Superoctavia, Neznm ?.1, Neznm ?. 2, pagety jako taktovky, naden, radost, legrace, jenom takhle sehnat jet? n?jak ty pozounisty.

Ale kdy naden udv tempo, leckdy pokulhv disciplna. Co byl bohuel p?esn? n p?pad. Reimu nm bylo t?eba, na scnu vpochodovv nov velitel. Jan Lexa, vojk kadm coulem, a kad hned v?d?l, kde ho bota tla?. T?i d?razn poklepy taktovkou p?inej pro mnoh hr?e mylenky ryze p?evratn >>Kdy kvm hovo?m a n?co vysv?tluji, tak p?esta?te prosm fun?t do t?ch nstroj?!<<

Po syrov zim? p?ichz sv? mj vpodob? eny – dirigentky. Ivana Camrdov – Fitznerov, mlad nadan skladatelka, p?ebr u pom?rn? spo?danou kapelu po neklidn pubert?, n?nou dv? rukou spolehliv? kormidluje tlupu mladch nevybou?enc? sprvnm sm?rem a ?e vlastn? jen jedin problmek, kde by se u teda sakra dali sehnat ti zatracen pozounisti?!!

Tolik tedy kdob? starov?ku, tud dob? p?ed n.L. rozum?j p?ed na Lenkou. SLenkou Vatkovou p?ichz rozvoj, profesionalita (i sprofesionlnmi muzikanty), odpov?dnost a spousta prce. A to spolu sjej jasnou viz a p?esv?d?ivm sexy zade?kem p?in plody. Plody sladk, jako turn po Anglii, N?mecku, Francii a severn Morav?, koncerty ve slavnch jazzovch klubech domcch i zahrani?nch, ale i plody trpk, co je lou?en se s dlouholetmi spolufouka?i a kamardy, kte? nesthaj nebo se nedok srovnat stm, e ty pln? prvn mylenky nahradily nov. T?eba ty o divcch, e i oni by se m?li b?hem koncertu bavit, nejenom band.

Ale n?kter slavn p?vodn mylenky z?stvaj nep?ekonny i po dvaceti letech. Netute nhodou kde sehnat kone?n? n?jak pozounisty?